Arxiu de la categoria 'Patronat'

La FUB comença d’aplicar els seus nous estatuts amb incorporacions i nomenaments (28-10-13)

Els nous estatuts de la Fundació Universitària Balmes es van començar a aplicar el 28 d’octubre en el marc de la reunió plenària del Patronat de la FUB, amb tot el que significa de consolidació del nou model de governança de la UVic. Ahir van ser ratificats de nou tots els patrons i se n’hi van incorporar de nous com el president de la Fundació EADA, David Parcerisas, com a “representant d’una institució d’educació superior que hagi subscrit contractes o convenis de federació amb la UVic”; el conseller delegat de Girbau SA, Pere Girbau, i el director general d’Avinent, Albert Giralt, que ho fan a títol de “persones físiques de prestigi acadèmic, social, empresarial o profesional”; Ton Granero, com a “persona vinculada a la creació i consolidació de la UVic”, i els tres representants de la comunitat universitària, Carme Comas, Joan Soler i Àngel Torres. També hi va haver la renúncia de Josep Terradellas, propietari de Casa Tarradellas, per no poder atendre el càrrec com caldria. El Patronat va designar els membres de la Comissió executiva i va ratificar el nomenament, també, de Josep Terradellas com a secretari general de la Fundació Universitària Balmes.

Marc Mussons, nou gerent de la UVic
El Patronat va aprovar també el nomenament de Marc Mussons com a nou gerent de la UVic a proposta del rector, Jordi Montaña, i del director general de la FUB, Joan Turró. S’incorporarà definitivament el 15 de novembre, tot i que de forma immediata assistirà a alguna de les nostres reunions. Aquest nomenament ha estat el resultat d’un ampli i objectiu procés de selecció que ha posat en evidència la capacitat d’atracció de talent de la nostra institució. Marc Mussons és llicenciat en Economia per la UB i màster especialitzat en Finances per EADA. Actualment és director general del Grup CLADE, integrat per Abacus, Suara, La Fageda, Escola Sant Gervasi, Fundació Blanquerna, Cooperativa Plana de Vic, Grup Cultura 03, Lavola, Fundació Grup Qualitat, i conseller de la Confederació Espanyola de l’Economia Social (CEPES), i membre de la comissió Deal Flow de SICOOP-ICF. També és director financer corporatiu del Grup Cultura 03, compost per societats cooperatives líders en els seus sectors, amb marques com Ara Llibres, Amsterdam, Sàpiens, Descobrir, Cuina, TimeOut, Batabat, Nova 2003, i membre fundador del diari Ara.

Antoni Serra Ramoneda, primer Síndic de Greuges de la UVic
El Patronat de la FUB també va prendre la decisió de cobrir la plaça de Síndic de Greuges de la Universitat de Vic, aprovada pel Patronat de la FUB el 12 de juliol de 2012, amb la persona d’Antoni Serra Ramoneda. La Sindicatura és l’òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l’alumnat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d’exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat.
Antoni Serra Ramoneda (Barcelona, 1933), és doctor en econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i catedràtic d’Economia de l’empresa a la UAB, de la qual fou un dels fundadors i rector. Des del 1987 també és membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fou conseller de l’antiga Caixa de Pensions abans de la seva fusió amb la Caixa de Barcelona (1977-84) i president de Caixa de Catalunya (1984-2005). És president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, del Tribunal d’Arbitratge Tècnic de Catalunya i del fòrum d’opinió Tribuna Barcelona. El 2005 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Federico Mayor Zaragoza, nou Doctor Honoris Causa per la UVic
A la reunió del Patronat també és va aprovar l’atorgament del Doctorat Honoris Causa a Federico Mayor Zarogoza, doctor en Farmàcia per la Universidad Complutense de Madrid i director general de la Unesco entre 1987 i 1999, a proposta de l’Escola Politècnica Superior.

Càtedres i vinculació als municipis del Patronat
La Fundació Universitària Balmes ha posat les bases per a la creació de tres noves càtedres: la de SIDA i malalties relacionades, dirigida per Bonaventura Clotet; la de TICSalut, dirigida per Francesc Garcia Cuyàs, i la càtedra interuniversitària de l’Aigua, Natura i Benestar amb l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i la Universitat de Girona, que serà dirigida per Míriam Torres. En el marc de la reunió també es va presentar un document de treball com a programa d’extensió universitària als municipis que formen part del Patronat. L’alcalde de Manlleu, Pere Prat, liderarà aquest projecte Fem UVic-Territori en el qual s’incorpora Ton Granero.

Afers de tràmit
En aquest apartat, el Patronat va aprovar la incorporació de la UVic al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya; va recollir la sol·licitud d’adscripció d’ESERP a la UVic; va aprovar un endeutament extraordinari per necessitats de tresoreria i d’inversions extraordinàries (edifici de CAFE) per valor total d’1,2 milions d’euros; i es va aprovar la vinculació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a la UVic i l’adscripció de l’ICO com a institut universitari de la UVic.

Reunió extraordinària del Patronat, 18 de desembre de 2012

El Patronat va celebrar una reunió extraordinària, amb un únic punt a l’ordre del dia: Aprovació, si escau, del text refós del Estatuts de la Fundació Universitària Balmes modificats i adaptats al Codi civil de Catalunya.

Es van aprovar per unanimitat els nous estatuts que s’havien d’adaptar, abans del 31 de desembre, a les modificacions que es van introduir en la darrera reforma del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En els nous estatuts, no tan sols s’ha fet aquesta adaptació, sinó que s’ha establert un nou model de governança de la Universitat de Vic que està en línia amb els sistemes universitaris més moderns que han adoptat alguns dels països del nostre entorn.

La vigència d’aquests estatuts es produirà una vegada s’hagin inscrit a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, abans, però, han de passar els tràmits de supervisió dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

En la presentació de la proposta al Patronat es van destacar alguns dels aspectes més importants del contingut.

S’atribueix al Patronat el paper de màxim òrgan de govern de la Fundació i de responsable en la definició de l’estratègia i es fa una delimitació clara entre les figures del rector/a de la Universitat i del director/a general de la Fundació. L’un com a màxima autoritat acadèmica i l’altre com a màxim responsable econòmic que convergeixen en la figura del gerent.

El Patronat s’amplia fins a un màxim de 35 patrons entre els que hi ha els representants de la comunitat universitària, dos PDI i un PAS, proposats pel Claustre.

Es preveu també la incorporació de representants de centres que es puguin federar amb la UVic.

Pel que fa a la Comissió executiva també s’amplia amb un membre dels representants de la comunitat universitària.

Es preveu la creació d’una Comissió permanent amb funcions directives i de suport al rector/a i al director/a general.

Així mateix s’hi preveuen les comissions estratègiques com a òrgans de debat i de participació en l’elaboració de propostes en les línies estratègiques de gestió de la institució.

També es va destacar la generalització dels concursos oberts per a la selecció dels principals càrrecs de la Universitat.

Altres aspectes de les modificacions són l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació, el domicili social o la possibilitat que el secretari/ària no sigui patró.

Informacions i acords del Patronat de la FUB (12-7-2012)

Reunió ordinària, dijous 12 de juliol de 2012

Informe del rector
El rector va fer un repàs de la situació en què es troben els deu objectius prioritaris del Pla Estratègic. Va esmentar especialment com s’ha avançat en la gestió econòmica i la viabilitat de la Universitat de Vic, que s’ha dotat d’un sistema de comptabilitat analítica i de previsions a curt i mitjà terminis que permeten una gestió més precisa de l’economia de la institució.
Va destacar la línia de comunicació d’aquest curs i els propers basada en l’àmbit de l’esport, i que té un caràcter transversal perquè afecta la recerca, la docència, la transferència de coneixement i la transmissió de valors.
Es va referir a l’elaboració del pla de màrqueting a llarg termini i a l’estudi sobre imatge i posicionament de la UVic, que s’ha encarregat a una empresa consultora.
Va informar de l’Espai UVic a Barcelona i del fet que pel setembre es posaria en funcionament l’Associació UVic Alumni, i del projecte de col·laboració amb el Futbol Club Barcelona a través de la Xarxa Vives d’Universitats.

Presentació dels documents estratègics

Proposta d’àrees d’especialització a prioritzar en la recerca de la UVic
En la reunió del Patronat es van exposar i sotmetre a aprovació tres del deu objectius prioritaris del Pla Estratègic 2011-2016 que ja s’havien presentat en la reunió de la Comissió Executiva del mes de juny, per part dels seus responsables.
En primer lloc, la vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement, Marta Otero, va exposar i desenvolupar les propostes recollides en el document que va elaborar en col·laboració amb l’empresa consultora Trans, en el qual es proposen  les àrees d’especialització a prioritzar en l’activitat de recerca i transferència de la UVic i l’estructura organitzativa.
Després d’una anàlisi dels set àmbits de coneixement en què s’estructura l’activitat acadèmica de la UVic, es presenten els objectius prioritaris de recerca i transferència de coneixement i s’identifiquen les àrees d’especialització, establint tres nivells: les àrees estratègiques a prioritzar, que són quatre: (Escola i Entorn; Promoció de la Salut, Atenció Integral i Inclusió Social; Mecatrònica, Robòtica i Materials; i Indústria Alimentària i Medi Ambient), les àrees estratègiques que són tres: (Bioinformàtica Translacional, Estudis de Gènere, i Patrimoni Cultural i Territori), i les àrees en desenvolupament que són dues: (Comunicació i Societat, i Economia i Empresa).
L’estructura organitzativa de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement es realitzarà a través dels Departaments (PDI que no pertany a cap grup de recerca), Grups de Recerca (unitats bàsiques d’organització del PDI en recerca) i Centres de Recerca i Transferència de Coneixement (CERT) (unitats que coordinen grups de recerca, càtedres i altres estructures de suport que desenvolupen activitats de R+D+I en camps comuns).

Proposta d’accions derivada de l’anàlisi de l’oferta de titulacions de la UVic
El vicerector  d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Pere Quer, va presentar la proposta d’oferta de titulacions, els criteris de programació UVic 2012-2015 i les accions immediates i de futur que cal prendre sobre graus i màsters i també en els àmbits de la governança, polítiques de personal i finançament, oferta de la UVic i les relacions amb l’entorn, cooperació amb altres universitats i estratègia internacional i la definició d’indicadors per al seguiment i l’avaluació de titulacions.
En relació a les titulacions de grau, va proposar mesures immediates orientades a millorar l’entrada d’ADE, Enginyeria Mecatrònica i Multimèdia; unes altres, a millorar el posicionament en el sistema: Tecnologia i Gestió Alimentària, Teràpia Ocupacional i Organització Industrial, i propostes de reformulació, fusió o extinció d’altres graus.
Pel que fa a les titulacions de màster hi ha accions dirigides a reactivar els màsters que ja s’estan impartint o que es poden impartir, i accions encaminades a la reformulació d’algun dels màsters que s’ofereixen.
Com a accions de futur en va presentar una relació, la major part previstes per al curs 2013/2014, que van des d’explorar la possibilitat d’establir una política de personal i retributiva que vinculi la remuneració als resultats, a la utilització de la política de preus com a eina estratègica, o el desplegament d’una oferta d’estudis semipresencials.

Projecte de formació professional i proposta de creació de centres
A la segona part de la seva exposició, a la qual es va afegir la patrona Anna Mates, directora de Formació de la Fundació Eduard Soler de Ripoll, van presentar el document que es refereix a l’objectiu 6 de Pla Estratègic que recull la proposta de configuració d’un nou centre de formació professional de la Universitat de Vic per impartir Cicles Formatius de Grau Superior i la proposta de creació d’un centre, en col·laboració amb la Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), per impartir formació professional en tots els nivells en l’àmbit de la carn i la indústria alimentària.

Proposta de ràdio universitària
Josep Terradellas, secretari adjunt del Patronat i adjunt a la direcció de la FUB, d’acord amb el que va aprovar la Comissió Executiva del mes de juny en relació a la possibilitat de creació d’una emissora de ràdio universitària, va presentar l’estat del projecte i de les negociacions amb l’empresa osonenca de Ràdio i Televisió SA, que ofereix la possibilitat d’adquirir la freqüència 90.3 de Ràdio Vic i les seves instal·lacions per poder emetre des de la Universitat de Vic, i es va referir als interrogants d’ordre jurídic, fiscal i econòmic i de gestió de l’emissora que encara hi ha i que caldria resoldre abans de prendre una decisió. El Patronat va delegar a la Comissió Executiva el seguiment i la decisió sobre el projecte.

Previsió de liquidació de l’exercici 2011-2012 i avantprojecte de pressupost de l’exercici 2012-2013

El gerent Jordi Codina va presentar la previsió de tancament a 30 de juny de l’exercici 11-12 i va destacar que s’obtindria un lleuger superàvit a l’entorn dels cent mil euros. Va explicar que per ingressos superiors als previstos durant l’exercici en taxes, estalvi en assegurances i cobraments extraordinaris s’havia pogut fer un pla d’ajuts (beques) als estudiants amb dificultats econòmiques especial per a aquest curs per un import de 126.092 euros. També va informar del total d’inversions realitzades aquest curs per un import total 1.357.194 euros, dels quals el Contracte Programa en va aportar 734.020.

Pel que fa a l’avantprojecte de pressupost, va presentar els criteris bàsics amb els quals s’elaborarà, que en termes generals són, pel que fa als ingressos: el manteniment del preu del crèdit, el manteniment de la mitjana de crèdits matriculats per estudiant el curs anterior, la implantació dels nous graus i la no impartició del Pla especial d’Educació Infantil. Pel que fa a les despeses, es produeixen uns increments vegetatius per aplicació del conveni del PDI, antiguitat, per contractacions de PDI per al desplegament de docència, i per incorporacions i modificacions del PAS i altres pagaments diversos. Altres criteris bàsics que afecten les despeses de funcionament hi ha la previsió d’un IPC del 3,6%, l’increment de l’IVA del 18 al 21% i, per altra banda, una reducció de despeses prevista per estalvi en el consum de gas i electricitat. Aquest avantprojecte de pressupost preveu tancar l’exercici 12-13 amb equilibri pressupostari.

Altres acords

El Patronat de la FUB, a proposta del Consell de Direcció de la UVic, va acordar concedir el títol de Doctor Honoris Causa per la Universitat de Vic al Dr. Valentí Fuster Carulla pel valor inqüestionable de la seva tasca investigadora que n’ha fet un dels cardiòlegs més reconeguts internacionalment.
Es va acordar signar un contracte d’arrendament amb l’Ajuntament de Vic per tal que la Universitat de Vic pugui disposar del dret de superfície de la part no rehabilitada de la Casa de Convalescència per un termini de 40 anys.
Es va acordar crear la Sindicatura de Greuges de la UVic que dóna compliment a la LOU 6/2001 i la LOMLOU 4/2007. La figura del Defensor Universitari vetlla pel respecte als drets i llibertats del professorat, alumnat i personal d’administració i serveis.
Es va acordar autoritzar la presentació a verificació a l’AQU del programa de doctorat PhD program in experimental sciences and technology. L’objecte d’aquest programa és formar investigador competents per dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes de recerca en l’àmbit de les ciències experimentals i les tecnologies.
Es va acordar nomenar, a proposta del rector, el Sr. Joan Masnou, adjunt al Vicerectorat per a la Internacionalització i la Formació Continuada, representant de la FUB a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, atesa la relació existent amb aquesta Fundació i amb la finalitat de coordinar esforços en el camp de la formació continuada.
El Patronat va prendre també coneixement de l’aprovació de la Llei 7/2012 de 15 de juny en la qual es modifica el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, fet que comportarà la modificació i aprovació dels Estatuts de la FUB per adaptar-los al nou Codi abans del 30 de desembre.

Informacions i acords de la Comissió executiva del Patronat de la FUB (19-06-12)

El dimarts 19 de juny de 2012, en el context de la reunió ordinària de la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, es van tractar diversos projectes que hauran de ser presentats per a la seva aprovació a la reunió del pròxim Patronat de la Fundació Universitària Balmes que tindrà lloc el dia 12 de juliol.

Els tres primers documents que es van presentar deriven dels objectius estratègics prioritaris del Pla Estratègic 2011-2016 i van ser elaborats per responsables de la Universitat amb la col·laboració d’empreses externes:

Proposta d’accions derivades de l’anàlisi de l’oferta de titulacions

El vicerector d’Ordenació Acadèmica, Sr. Pere Quer, va presentar un document elaborat conjuntament amb una consultoria externa amb les propostes d’actuació per a les titulacions de grau i màster des d’ara fins al 2014. En referència als graus, el document analitza com millorar l’entrada d’estudiants a les titulacions, així com el posicionament en el sistema universitari. També planteja la reformulació, la fusió o l’extinció de títols de grau. En referència als màsters, el document presenta les actuacions necessàries per a la reactivació d’alguns dels màsters existents i propostes de reformulació d’altres.

En un altre ordre de coses, el document també preveu accions de futur i mesures referents a la governança, la política de personal i de finançament, l’oferta de la UVic i la relació amb l’entorn, la cooperació amb altres universitats i l’estratègia internacional i, per últim, els indicadors de seguiment de les titulacions, així com l’avaluació de les noves titulacions.

Àrees d’especialització a prioritzar en l’activitat de recerca i transferència de la UVic

La vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement, Sra. Marta Otero, va fer la presentació del document “Àrees d’especialització a prioritzar en l’ativitat de recerca i transferència de coneixement de la UVic” (elaborat conjuntament amb la consultoria Trans). Després d’una anàlisi dels set àmbits de coneixement en què s’estructura l’activitat acadèmica de la UVic, en el document es presenten els objectius prioritaris pel que fa a recerca i transferència de coneixement i s’identifiquen les àrees d’especialització, establint tres nivells: les àrees estratègiques a prioritzar, les àrees estratègiques i les àrees en desenvolupament.

Projecte de Formació Professional i de creació de centres

Presentat pel Sr. Joan Turró, director de la Fundació Universitària Balmes, i elaborat conjuntament amb la consultoria Trans, el document presenta la creació d’un nou centre de formació professional de la Universitat de Vic, ubicat a la mateixa Universitat, i que impartirà  cicles formatius de grau superior, d’acord amb les àrees de coneixement i els graus que imparteix la UVic, i que complementin l’oferta formativa de l’entorn. També es planteja la possibilitat de vincular a la UVic alguns dels cicles formatius que ja s’imparteixen en el seu àmbit d’influència territorial. Aquest projecte està previst que es posi en marxa el curs 2013-14.

Aquest projecte també proposa la creació d’un nou centre de formació professional en col·laboració amb el sector de la indústria càrnia. Es tracta d’un projecte amb una orientació sectorial que ha d’impartir tots els nivells de formació, des de programes de qualificació professional inicial (PQPI), de reconeixement professional, fins a cicles formatius de grau mitjà i superior.

Projecte de creació d’una ràdio universitària

Josep Terradellas, secretari adjunt del Patronat i adjunt a la direcció de la FUB, va presentar la proposta de creació d’una emissora de ràdio universitària a partir d’un projecte previ de la Facultat d’Empresa i Comunicació de creació d’una emissora de ràdio, i de l’oferta de l’empresa Osonenca de Ràdio i Televisió S.A. de cedir els drets d’ús de la freqüència 90.3 de Ràdio Vic a la Universitat de Vic. La Comissió Executiva va donar el vist-i-plau a obrir negociacions amb l’empresa Osonenca de Ràdio i Televisió i la Facultat d’Empresa i Comunicació amb la finalitat de fer viable aquesta emissora per tal de satisfer objectius docents i de comunicació institucional i comercial de la Universitat. El projecte i el seu pla de viabilitat es presentaran al Patronat de la FUB el dia 12 de juliol.

Liquidació de l’exercici 2011-12 i avantprojecte de pressupost per al 2012-13

Per últim, el gerent de la Universitat de Vic, Jordi Codina, va presentar el projecte d’estimació de la liquidació de l’exercici 2011-12, en què es preveu el tancament de l’exercici amb equilibri pressupostari i un lleuger superàvit de 41.884 euros, gràcies a l’acord a què van arribar el Comitè d’Empresa i la Direcció l’abril passat. El gerent també va presentar l’avantprojecte de pressupost per a l’exercici 2012-13, en què es fa una previsió d’equilibri pressupostari, tot i que, malgrat que els criteris utilitzats siguin realistes i possibilistes, dependran en última instància dels resultats de la matrícula.

Informacions i acords de la Comissió executiva del Patronat de la FUB (30-4-12)

La Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, reunida el dilluns 30 d’abril en sessió ordinària, va tractar els temes següents:

Ratificació de l’acord amb el Comitè d’Empresa i aprovació del pressupost 2011/2012

La Comissió Executiva va ratificar l’acord que s’acabava de signar aquell mateix matí entre la Direcció i el Comitè d’Empresa que ha permès presentar i aprovar el pressupost de l’exercici 2011-2012 equilibrat –preveu un lleuger superàvit de 27.357 euros.

Els membres de la Comissió Executiva van expressar la seva satisfacció pel resultat de l’acord i van felicitar a tots els representants que van intervenir en la negociació, tant de la Direcció com del Comitè d’Empresa, i van expressar el seu reconeixement a l’esforç que aquest acord ha suposa per a tot el personal de la UVic.

Presentació del document estratègic sobre el mapa de titulacions i propostes de futur

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i els col·laboradors externs Sr. Martí Parellada i Sra. Gemma Garcia, van presentar l’estudi “Oferta de titulacions de la UVic: anàlisi i propostes”, a més d’una actualització de l’estudi sobre l’impacte econòmic de la UVic a Osona i Catalunya que el mateix Sr. Parellada havia elaborat el 2002.

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat es va centrar en l’anàlisi de l’oferta de graus i màsters per al període 2012-2015, en els criteris que s’han utilitzat per elaborar-la i en la proposta d’actuacions immediates que caldria implementar.

Per la seva banda el Sr. Parellada  va exposar diversos arguments sobre la bondat i les possibilitats del model UVic per posicionar-se adequadament en el Sistema Universitari Català. Va fer propostes sobre accions de futur i va destacar la necessitat de desenvolupar un sistema permanent d’estudi i d’indicadors sobre l’oferta de titulacions. També va instar a millorar i ampliar l’oferta dels estudis en modalitats semipresencials i  la necessitat de col·laborar amb altres universitats com a factors estratègics de primer ordre.

Espai UVic a Barcelona

El gerent va presentar, i es va aprovar, el projecte de creació de l’Espai UVic a Barcelona, en un local de 90 metres quadrats situat al carrer Pintor Fortuny, 10, molt a prop de l’Oficina de Preinscripció Universitària. Aquest Espai, pensat per ser polivalent, de dues plantes, permetrà que la Universitat de Vic tingui presència física a la ciutat de Barcelona, amb tots els avantatges que això pot comportar.

Informacions del rector de la UVic i del director de la FUB

El rector va informar dels actes previstos per a la celebració del 15è aniversari de la UVic el 21 que comptarà amb la presència d’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. La conferència central anirà a càrrec de Josep M. de Anzizu, membre del Consell Consultiu de la UVic.

Com a president de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) va informar que ben aviat tindrà lloc la signatura d’un conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

També va informar que, coincidint amb la cloenda del curs de la XVU a la UVic està previst fer el lliurament de les medalles d’honor a la professora M. Antonia Canals amb laudatio de la rectora de la UdG Anna Geli i a l’editor i activista cultural Eliseu Climent amb laudatio de Jordi Pujol.
També va fer la presentació del vídeo de promoció internacional de la UVic “Vic’s Calling You”.

Per la seva banda el director de la FUB va informar del procés seguit i de l’estat actual de les negociacions amb altres entitats i institucions universitàries del territori, en relació al que preveu l’objectiu 9 del Pla Estratègic que fa referència a aquest tema.

També va presentar un estudi provisional sobre el projecte de vinculació de la Universitat de Vic amb altres estudis superiors de formació professional. S’està treballant i avançant en els contactes amb sectors com el de l’alimentació, especialment el carni, i amb el territori per iniciar com més aviat millor estudis de formació professional.

Acords del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (26-3-2012)

Reunió ordinària, dilluns 26 de març de 2012

Informe del rector de la UVic i del director de la FUB

El rector, en el seu informe, va fer un repàs detallat de cada un dels punts estratègics en què la Universitat de Vic treballa per garantir el seu futur i la seva viabilitat. També va destacar el reconeixement internacional de la UVic a través de les trobades que ha tingut amb diverses universitats.

El director de la FUB va explicar en el seu informe l’estat dels principals projectes en què intervé la Universitat de Vic: el Parctec i la Casa de Convalescència. També va informar de la voluntat de la Universitat de Vic d’implicar-se en la formació professional a través dels cicles formatius de grau superior i de les negociacions mantingudes amb altres institucions universitàries per tal de sumar esforços en la línia de col·laboració que marca la política universitària de la Secretaria d’Universitats i Recerca. El director també va informar de la posada en marxa de les Comissions de Qualitat i de Mecenatge, que el Patronat havia acordat de crear anteriorment.

Acords sobre el desequilibri pressupostari de l’exercici vigent provocat per l’endarreriment en els pagaments del contracte-programa

Atesa la situació de desequilibri pressupostari de l’exercici 2011-12, i després de conèixer la decisió de l’Assemblea de Treballadors de la Universitat de Vic del dia 22 de març de 2012, va habilitar el director de la Fundació Universitària Balmes perquè posi en marxa, conjuntament amb el Consell de Direcció de la Universitat, els acords i les mesures que siguin necessaris, previstos a la legislació laboral vigent, per tal de reduir al màxim el dèficit pressupostari de l’exercici 2011-12, sense afectar l’activitat acadèmica de la Universitat, i s’equilibri el pressupost consolidat de l’exercici 2012-13 mantenint el procés de negociació obert amb la representació legal dels treballadors, i informant permanentment la Comissió Executiva del Patronat de la FUB.

Pressupost d’inversions i necessitats de finaçament

Es va presentar i aprovar el pressupost d’inversions per a l’exercici 2011-12 per un import de 1.357.194 euros, en el qual destaca la partida destinada a la construcció de l’edifici del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS).

La situació actual de desequilibri pressupostari d’un milió i mig d’euros de dèficit i els endarreriments en el cobrament del contracte-programa han provocat unes necessitats de tresoreria per satisfer les quals es va autoritzar la formalització d’un préstec a curt termini d’un milió i mig d’euros i un endeutament en els pròxims mesos de fins a un màxim de cinc milions.

Creació de la Càtedra de Cures Pal·liatives i nomenament del director

Es va aprovar la creació de la Càtedra de Cures Pal·liatives, en el marc del conveni entre la UVic i l’Institut Català d’Oncologia (vigent des de l’1 de febrer de 2012), amb l’objectiu de promoure projectes de recerca i polítiques d’actuació per millorar l’atenció pal·liativa a persones amb malalties avançades, en col·laboració amb les entitats sanitàries de l’entorn. També es va aprovar el nomenament, després de concórrer a concurs públic, del Dr. Xavier Gómez i Batiste-Alentorn com a director de la Càtedra.

Nomenament del director de l’Escola Politècnica Superior

Es va aprovar el nomenament del Dr. Jordi Villà Freixa, doctor en Química per la UAB, com a director de l’Escola Politècnica Superior després de superar un procés de selecció per concurs públic. Jordi Villà és actualment professor de la Universitat Pompeu Fabra i té una llarga experiència i prestigi com a investigador i emprenedor en els camps de la química computacional i la bioinformàtica.

En aquest punt el director general d’Universitats va voler fer constar en acta la felicitació de la Secretaria d’Universitats i Recerca a la Universitat de Vic pel fet d’haver incorporat aquestes dues persones a través de concurs públic i competitiu.

Altres acords

Es va acordar iniciar els tràmits, conjuntament amb Hospital General de Vic, de reconeixement d’aquest centre com a hospital universitari.

Es va ratificar l’acord de la Comissió Executiva de sol·licitar al Govern de la Generalitat la Creu de Sant Jordi per al Dr. Josep Raimon Prous Coch, doctor en bioquímica per la Universitat de Barcelona, home emprenedor i de visió universalista.

També es va tornar a proposar la reverificació del Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, ja que hi ha hagut la incorporació d’una vuitena universitat (la UPF), que se suma a UVic i UB (coordinadores), UAB, URV, UdG, UPC i UdL.

Informacions i acords del Patronat de la FUB (15-12-2011)

Núm. de la sessió: 160
Tipus de sessió: ordinària
Data: 15 de desembre de 2011

Informe del director d’Eumogràfic
Seguint la línia encetada pel Patronat de convidar, a l’inici de cada reunió, el responsable d’un centre, empresa o servei, en aquesta ocasió va ser el torn d’Eumogràfic. Hi van assistir el Sr. Anton Granero, director de l’empresa i el Sr. Jordi Cano, director de projectes, que van informar als patrons de la trajectòria, de les principals activitats dutes a terme i dels projectes de futur d’Eumogràfic.
El membres del Patronat van valorar molt positivament les explicacions i la qualitat dels treballs del  taller de disseny.

Informe del rector de la UVic
Informa de les principals activitats dutes a terme des de la darrera reunió i en destaca que va assistir a la reunió de la Xarxa Vives, de la que ostenta la vicepresidència, per preparar el programa d’actuació del primer semestre del 2012 en què la UVic assumirà la presidència de la Xarxa.
Tot seguit es refereix als contactes mantinguts amb el conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Xavier Mena, el secretari general, Sr. Enric Colet Ester, i la secretària d’Ocupació, Sra. Sànchez, per aconseguir recursos que permetin tirar endavant el centre d’emprenedors. Així mateix informa de les negociacions  amb Telefònica per a la creació a la UVic d’una càtedra dedicada a projectes innovadors en l’àmbit de la salut i l’envelliment i de la visita a la Universitat de Perpinyà per tractar de la participació de la UVic en un projecte transfronterer per crear un Pol de Recerca i Coneixement al Sud d’Europa (PRES).
En relació al Pla Estratègic, informa que ja es disposa d’un document de treball on  s’han definit 10 objectius prioritaris i els seus responsables. Els primers resultats es presentaran pel febrer.

Informe del director de la FUB
Informa que ja s’ha concretat la composició de tres de les comissions del Patronat, la de Qualitat, presidida pel Sr. Joan Font; la de Polítiques de Personal, presidida pel Dr. Josep Arimany, i la d’Economia i Infraestructures, presidida pel Sr. Josep M. Corominas. Pel que fa a la de Mecenatge, informa que ja està força avançada i que es podrà concretar en les pròximes setmanes.
El director també informa que s’han dut a terme trobades amb els alcaldes que formen part del Patronat amb la finalitat d’identificar àmbits de col·laboració entre els ajuntaments i la UVic.
El director informa que al llarg d’aquestes setmanes s’ha tancat la negociació del Contracte-Programa amb l’aportació definitiva per al 2010-2011 i la provisió pel 2011-2012. Fruit d’aquestes negociacions la Gerència de la UVic podrà formular el tancament de comptes de l’exercici 2010-2011 i realitzar la primera proposta de pressupost 2011-2012. Informa, també, que la subvenció general s’ha vist significativament reduïda tal com ha succeït en el conjunt de les universitats públiques catalanes.

Programació acadèmica 2012/2013
El Patronat aprova la proposta de programació que es va acordar en la darrera reunió de la Comissió Executiva, i acorda presentar-la a la Direcció General d’Universitats.
La proposta de programació acadèmica és la següent:
− Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial
− Grau en Multimèdia (verificat, però no programat)
− Grau en Llengües Aplicades (curs 2013-2014)
− Màster en Genòmica Aplicada
− Màster en Gestió i Direcció Estratègiques de la Comunicació Social i Empresarial
− Màster en Innovació Didàctica
− Màster en Gestió (EADA)

Liquidació i tancament de l’exercici econòmic 2010/2011
S’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic 2010/2011 amb uns ingressos de 31.130.203 euros i unes despeses de 31.088.322 euros, que comporta un superàvit de 41.881 euros, que deixa el dèficit acumulat en 897.587 euros. S’incorpora a la proposta l’informe emès per Faura-Casas Auditors i Consultors.

Proposta de pressupost de l’exercici 2011/2012
La direcció de la FUB i la gerència de la UVic han informat el Patronat de la proposta de pressupost de l’exercici 2011/2012. Evidencien que si no es fa cap correcció dels compromisos vigents i de les tendències de les diferents partides, comportaria unes despeses de 32.207.090 euros i uns ingressos previstos de 30.635.388 euros, fet que generaria un dèficit de -1.571.701 euros. El Patronat va valorar àmpliament aquestes dades i va resoldre encarregar al director de la FUB i al gerent de la UVic de dur a terme les accions necessàries (inclosa la possible renegociació del conveni col·lectiu vigent) per tal de poder presentar properament un pressupost equilibrat.

Informacions i acords de la Comissió executiva del Patronat de la FUB (24-11-2011)

Núm. de la sessió: 6
Tipus de sessió: ordinària
Data: 24 de novembre de 2011

Programació acadèmica 2012-2013
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat va presentar la proposta de programació acadèmica per al curs 2012/2013 que la comissió acorda elevar al Patronat per a la seva aprovació i presentació a la Direcció General d’Universitats.
La proposta de programació acadèmica és la següent:
−    Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial
−    Grau en Multimèdia
−    Grau en Llengües Aplicades
−    Màster en Genòmica Aplicada
−    Màster en Gestió i Direcció Estratègiques de la Comunicació Social i Empresarial
−    Màster en Innovació Didàctica
−    Màster en Gestió (EADA)

Escola Politècnica Superior

El rector informa de la renúncia del director del centre, senyor Josep Ayats, que ha estat acceptada, i que s’està treballant per trobar una persona que el substitueixi També expressa la preocupació per la situació del centre i informa que s’iniciarà una roda de reunions per identificar les seves fortaleses i debilitats amb l’objectiu de traçar les línies de futur.

Pla Estratègic
El rector va explicar la situació en què es troba l’elaboració del Pla Estratègic i la petició que havia fet als responsables de la Càtedra Unesco, que ha conduït el procés, en el sentit que calia fer una reflexió per definir les accions que s’han de prioritzar en la nova fase del procés.

Contactes i projectes
Va informar dels contactes i accions que s’estan duent a terme per integrar-se en un pla internacional de recerca en el qual participen la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears amb el distintiu de Campus d’Excel·lència, la Universitat de Perpinyà Via Domitia i la Universitat Pierre et Marie Curie de París VI.
També va informar de les converses que s’han iniciat amb el Col·legi de Metges per explorar possibilitats de col·laboració en l’àmbit dels estudis de medicina amb alguna universitat de la costa est dels Estats Units i de les negociacions amb Telefónica per tal que la UVic pugui tenir una càtedra associada d’aquesta companyia dedicada a projectes innovadors en l’àmbit de la salut i l’envelliment.

Aspectes econòmics i laborals
En relació a l’aplicació del Decret-Llei 3-2010, el director de la FUB i el gerent de la UVic van informar de la sentència 313/2011 del Jutjat Social núm. 1 de Granollers, en la qual es defineix la FUB com a entitat pública per la composició del seu Patronat, encara que no depèn directament dels pressupostos de la Generalitat.
S’informa de les conseqüències econòmiques que suposa l’aplicació de la sentència i de la necessitat d’arribar a pactes interns.

Casa de Convalescència

El director de la FUB informa de l’estat del projecte de la Casa de Convalescència i de la modificació dels estatuts de la societat Partec SL. També informa de la constitució del nou consell d’administració de la societat, del qual formen part, per la Universitat de Vic, el rector, el director de la FUB i el secretari adjunt de la FUB.
La Comissió executiva va aprovar l’ampliació de capital que Partec SL va proposar.

Bases i Mesa de contractació

El gerent de la UVic informa de l’adaptació de les bases de convocatòries aprovades pel Patronat el 2008 i sotmet a aprovació la Mesa de contractació que ha quedat així:
President: director de la FUB (Sr. Joan Turró)
Vicepresident: gerent de la UVic (Sr. Jordi Codina)
Secretari: secretari adjunt de la FUB (Sr. Josep Terradellas)
Vocals representant del PDI (Sr. Francesc Codina)
Vocal representant del PAS (Sr. Josep M. Roma)
Assessors tècnics permanents amb veu i sense vot:
-Responsable de l’Àrea de Gestió Econòmica (Sra. Antònia Martin)
-Responsable de l’Àrea de Serveis Generals (Sr. Arnau Bardolet)
-Assessor lletrat per determinar

Descontractacions
El gerent va presentar un informe als membres de la Comissió Executiva sobre descontractacions i baixes de personal des del primer d’octubre, així com els criteris i els procediments que s’han aplicat en tots els casos.
Davant la situació de conflicte que ha plantejat alguna de les persones descontractades, la presidència encomana als responsables de la Universitat i de la FUB que portin a terme les accions pertinents per tal de resoldre satisfactòriament la situació.

Informacions i acords del Patronat de la FUB (27-10-2011)

Núm. de la sessió: 159
Tipus de sessió: ordinària
Data: 27 d’octubre de 2011

Nomenament d’adjunt a la Secretaria
Nomenament i acceptació del Sr. Josep Terradellas Cirera com secretari adjunt de la FUB.

Nomenament de nous patrons

  • Nomenament i acceptació del nou patró representant del municipi adherit a la Fundació: Sr. Robert Fauria Danés, alcalde de Sant Hilari Sacalm.
  • Nomenament i acceptació del Sr. Joan Boix Sans, director general de Noel Alimentària, SA, com a nou patró designat, conjuntament, pel president i vicepresident del Patronat.

Informe del degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
S’inicia amb el degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació, Sr. Antoni Soy, la ronda d’intervencions dels diferents centres, empreses i serveis de la UVic a les reunions plenàries del Patronat. Donant així la possibilitat d’informar als patrons de les activitats dutes a terme i projectes de futur de les diferents àrees de la UVic.

Informe del rector de la UVic
Informa que en el darrer Consell d’Administració d’Eumo Editorial es va poder constatar que tot i la davallada de les vendes, condicionada per la fusió, es tancarà l’any amb un petit benefici. També va esmentar la satisfacció dels directors de col·lecció en aquest nou rumb de l’editorial.
Tot seguit va comunicar que el Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua, al qual la UVic està adherit, ha rebut la distinció de Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional europeo.
També informa del reconeixement del Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació de l’Escola Politècnica Superior com a unitat associada a l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) de Barcelona.

Informe del director de la FUB
Informa que durant aquests dos mesos, des del seu nomenament com a director de la FUB, ha estat treballant amb l’equip directiu de la Universitat i s’han definit els rols de cada una de les parts. També comunica que s’ha condicionat la segona planta de la Masia Torre dels Frares com a seu de la Fundació Universitària Balmes.
Sobre el tema de la retallada salarial definida en el Decret-llei 3/2010, de 29 de maig, informa que s’està esperant la resolució judicial del procés iniciat a petició del Comitè d’Empresa de la UVic. La UVic, un cop li sigui notificada la resolució i atenent els informes sol·licitats, procedirà a comunicar els mecanismes per a l’execució del que estableixi la llei.
La direcció de la FUB s’implicarà en la fase de concreció d’accions marcades per les línies estratègiques del Pla Estratègic. Està previst treballar en base a una organització per projectes, creant estructures variables en funció de cada un d’aquests projectes.

Comissions del Patronat
A fi d’aconseguir una major implicació dels membres del Patronat en la gestió de la institució, s’acorda la creació de les següents comissions i el nomenament dels seus presidents:

  1. Comissió de Mecenatge. President Sr. Oriol Guixà
  2. Comissió de Polítiques de Personal. President Dr. Josep M. Arimany
  3. Comissió de Qualitat. President Sr. Joan Font
  4. Comissió Econòmica i d’Infraestructures: President Sr. Josep M. Corominas

Els presidents presentaran, en la propera reunió de Patronat, la seva proposta de composició de les comissions, en les quals participaran, també, professionals externs a la UVic i s’hi convidaran els responsables de les àrees de la UVic que correspongui.

Concursos públics
S’acorda dur a concurs públic les convocatòries per a la contractació d’assegurances, el proveïment d’equips informàtics i la convocatòria de la subhasta pública de subministrament de llum i gas conjuntament amb el CHV i la FHSC.
Aquesta mesura permetrà reduir el cost del consum elèctric i de gas i el cost de les assegurances.

Projecte Casa de Convalescència
S’acorda signar un acord entre Partec SL i la Fundació Universitària Balmes, pel qual Partec cedeixi a la FUB l’ús de part de les instal·lacions rehabilitades de la Casa de Convalescència per tal de poder-hi dur a terme activitats docents, d’impuls a l’emprenedoria i qualsevol altra activitat compatible amb les establertes en el projecte del “Centre d’Innovació i Transferència de Coneixement de Vic”.
La FUB aportarà 318.084,30€ en càrrec als pressupostos d’inversió dels exercicis 2011-2012 i 2012-2013.

Informacions i acords de la Comissió executiva del Patronat de la FUB (15-9-2011)

Núm. de la sessió: 5
Tipus de sessió: ordinària
Data: 15 de setembre de 2011

Nomenament de la secretària general
A proposta del rector, es proposa i nomena la Dra. M. Carme Sanmartí Roset secretària general de la Universitat de Vic en substitució del Sr. Josep Terradellas Cirera. Carme Sanmartí és doctora en Història Contemporània i professora titular de la UVic.

Noves titulacions
S’acorda fer un estudi sobre l’estat i evolució de la demanda de les titulacions i desenvolupar estratègies específiques per a cada titulació per incrementar-la.
S’acorda estudiar la proposta que impulsa un grup empresarial amb el suport institucional de l’Ajuntament d’Olot de posar en marxa un Grau en Videojocs.

Parc Tec, SL
S’acorda activar el projecte de creació del Parc del Coneixement i de la Innovació a través de la societat Parc Tec, SL. Societat mixta formada per l’Ajuntament de Vic i la Fundació Universitària Balmes. Es proposa i nomena el rector de la UVic com a representant de la Junta d’Accionistes, i el mateix rector i el director de la FUB, membres del Consell d’Administració.

Compromís del Patronat
El president trasllada el desig que el Patronat tingui una vida més activa i que el món universitari s’integri més en el debat de les línies estratègiques del Patronat. Es decideix proposar, en el proper plenari del Patronat, la creació d’unes comissions per debatre aquestes línies. Dins el mateix punt, també es proposarà la creació d’una comissió de mecenatge.

S’acorda, també, publicar al web els acords de la Comissió Executiva i del Plenari del Patronat.